Informácie o spoločnosti

Adresa: Telefón IČO Bankový účet:
FRUCONA Košice, a.s. +421 55 72 713 11,12 31 709 346 VÚB Košice-mesto
Textilná 6 Fax: DIČ 42507-512/0200
042 62 Košice +421 55 67 480 05 2020493288 IBAN: SK36  0200  0000  0000  4250  7512
      BIC: SUBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 613/V
 
 
 

Informácie o obchodnej spoločnosti

Adresa: Telefón IČO Bankový účet:
FRUCONA TRADE KOŠICE, s.r.o. +421 55 72 713 63 36 601 179 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Textilná 6 Fax: DIČ 6626624007/1111
042 62 Košice +421 55 67 419 80 2022102918 IBAN: SK31  1111  0000  0066  2662  4007
      BIC: UNCRSKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 17466/V
 
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu (pdf):